Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Tytoń e-papierosy / Procedury zgłoszeń

Zgłoszenie wyrobów tytoniowych

Zgodnie z art.  8a w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych producent lub importer wyrobów tytoniowych jest obowiązany do przekazywania Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych jednorazowej informacji, w podziale na marki i rodzaje, dotyczącej:
  1. wykazu wszystkich składników, z podaniem ich ilości, używanych do produkcji wyrobu tytoniowego, w porządku malejącym według masy każdego ze składników zawartych w danym wyrobie tytoniowym;
  2. poziomów wydzielanych substancji, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, oraz poziomów innych wydzielanych substancji określonych w przepisach, o których mowa w art. 10 ust. 10 ustawy;
  3. innych substancji wydzielanych przez wyroby tytoniowe i ich poziomów, jeżeli jest dostępna.
Do wspomnianego powyżej wykazu składników, należy dołączyć:
  1. oświadczenie określające powody użycia takich składników w wyrobach tytoniowych wraz z informacją, czy składniki zostały zarejestrowane na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006, oraz klasyfikację tych składników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.).
  2. istotne dane toksykologiczne dotyczące tych składników w postaci spalonej lub niespalonej, w zależności od przypadku, ze szczególnym odniesieniem do ich wpływu na zdrowie konsumentów, przy uwzględnieniu w szczególności ich skutków uzależniających;dokument techniczny przedstawiający ogólny opis używanych dodatków i ich właściwości – w przypadku papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.
  3. dokument techniczny przedstawiający ogólny opis używanych dodatków i ich właściwości – w przypadku papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.
Format przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach tytoniowych określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2186 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiająca format przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach tytoniowych (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2015, str. 5):
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2186
 
W przypadku nowych wyrobów tytoniowych lub zmodyfikowanych wyrobów tytoniowych powyższe informacje powinny być przekazywane Inspektorowi w terminie 6 miesięcy przed dniem  wprowadzenia do obrotu tych wyrobów tytoniowych.
 
Producent lub importer wyrobów tytoniowych jest również obowiązany do niezwłocznego poinformowania Inspektora o zmianie składu wyrobu tytoniowego wpływającej na przekazywane informacje.
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie