Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

REACH / REACH - Załączniki

Załącznik XVII

Załącznik XVII       Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji preparatów i wyrobów

 

Wprowadzanie ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006 (REACH) odbywa się na podstawie przepisów tytułu VIII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów). Rozporządzenie nr 1907/2006 REACH wprowadza ograniczenia, zgodnie z którymi produkcja, wprowadzanie do obrotu, stosowanie substancji niebezpiecznych może zostać zabronione i może podlegać określonym uwarunkowaniom, jeśli Komisja Europejska uzna ryzyko za niedopuszczalne dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Substancje ujęte w załączniku XVII nie podlegają ograniczeniom jeśli są stosowane do celów badań naukowych i rozwojowych w skali laboratoryjnej lub kiedy dla tych substancji zastosowano derogacje – czyli odstępstwa. W załączniku XVII określa się ewentualny brak zastosowania ograniczenia do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.

Rozporządzenie REACH określa procedurę zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych ograniczeń. Procedura ograniczeń jest uruchamiana na podstawie art. 68 na wniosek Komisji (składany do Europejskiej Agencji Chemikaliów) lub państwa członkowskiego, jeśli uznają, że produkcja wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji, preparatu lub wyrobu w którym znajduje się ta substancja, stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, które nie jest wystarczająco kontrolowane i istnieje potrzeba przeciwdziałania. Konieczne jest wtedy podjecie działań na poziomie Wspólnoty. Załącznik XVII zmienia się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 133 ust. 4, poprzez przyjęcie nowych ograniczeń lub zmianę istniejących (art. 69-73). Wtedy, Komisja zwraca się do Agencji o sporządzenie dossier zgodnego z wymaganiami określonymi z załączniku XV. Agencja przedstawia Państwom członkowskim dokumentację rejestracyjną danej substancji (dossier), raporty bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji, opinie Komitetów: Oceny Ryzyka i Analiz Społeczno – Ekonomicznych (w tym dostępność rozwiązań alternatywnych), a także oceny ryzyka wykonane przez strony trzecie. W końcowej fazie procedury Agencja przekazuje ostateczną opinie wraz z propozycją dotyczącą ograniczeń do Komisji. Jeśli spełnione są warunki art. 68, Komisja przygotowuje projekt zmiany załącznika XVII (w ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno Ekonomicznych), który przekazuje państwom członkowskim nie później niż 45 dni przed głosowaniem. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą zmiany załącznika XVII zgodnie z procedurą komitetu zawartą w decyzji 1999/468/WE (art. 5a ust. 1-4 i art. 7 i 8) przy współudziale Komitetu Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przepisy art. 69-73 nie mają zastosowania w przypadku substancji w jej postaci własnej, jako składnika preparatu lub w wyrobie, zaklasyfikowanych jako rakotwórcza, mutagenna i działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2 w odniesieniu do której Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów. Dla takich substancji zmiany w załączniku XVII odbywają się zgodnie z procedurą ujętą w art. 133 ust. 4

Reasumując, substancja w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, w stosunku do której zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba ze spełnione są warunki tego ograniczenia.


Interpretacja zapisu punktu 58 załącznika XVII do rozporządzenia REACH, dotyczącego azotanu amonu

W związku z licznymi pytaniami oraz problemami interpretacyjnymi zapisu punktu 58 załącznika XVII do rozporządzenia REACH, który dotyczy azotanu amonu, uprzejmie informujemy co następuje:


Komisja Europejska w dokumencie „QUESTIONS AND AGREED ANSWERS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ANNEX XVII TO REACH ON THE RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURING, PLACING ON THE MARKET, AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES, MIXTURES AND ARTICLES (wersja z dnia 25 maja) 2011 r. podała, że AMONIUM NITRATE (ENTRY 58 OF ANNEX XVII TO REACH)

Operators covered by the exemption in paragraph 2 of Entry 58:
a) Operators and competent authorities have raised the question as to whether the derogation to the prohibition of supply of mixtures containing more than 16% of ammonium nitrate in paragraph 2(a) of entry 58 of Annex XVII to REACH covers only downstream users and distributors who have a licence under Council Directive 93/15/EEC on civil explosives6 or whether it covers all downstream users and distributors.
In entry 58, the terms “including natural or legal persons licensed or authorised in accordance with Council Directive 93/15/EEC” should be read as an example of operators that benefit from the exemption (…)…

Tak więc zgodnie z powyższą interpretacją, odbiorcami azotanu amonu także w postaci nawozu sztucznego mogą być wszyscy dalsi użytkownicy i dystrybutorzy (spełniający odpowiednie definicje podane w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), w tym także tacy, którzy posiadają pozwolenie zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego (Dz.U.02.117.1007 z późniejszymi zmianami), która implementuje dyrektywę Rady 93/15/EWG (w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego).

Ponadto należy podkreślić, iż produkty zawierające co najmniej 16% azotu w stosunku do azotanu amonu nie spełniają definicji materiału wybuchowego, dlatego też posiadanie licencji lub zezwolenia dla podmiotów kupujących jest nieuzasadnione i nie wynika z przepisów w/w ustawy.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że konsument nie jest uważany za dalszego użytkownika ani dystrybutora w świetle przepisów rozporządzenia 1907/2006/WE dlatego też nie można sprzedawać mu mieszanin zawierających azot w stężeniu większym niż 16% w odniesieniu do azotanu amonu.

Komunikat Biura w sprawie Metylenodifenylo diizocyjanianu (MDI)


Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w związku z pojawiającymi się pytaniami od przedsiębiorców w sprawie opinii na temat sytuacji prawnej substancji Metylenodifenylo diizocyjanianu (MDI) znajdującej się w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, uprzejmie informuje o stanie aktualnie prowadzonych dyskusji na forum Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie.
Podczas ostatniego spotkania Urzędów Właściwych ds. REACH i CLP (CARACAL, 7-9 lutego 2011 r.) w Brukseli, Komisja Europejska (KE) w odpowiedzi na sprawę podniesioną przez niemiecki urząd ds. REACH na temat niejasności interpretacyjnych przepisów dotyczących ograniczeń dla MDI, dokonała analizy właściwych aktów prawnych oraz Raportu z Oceny Ryzyka dla MDI, a następnie przedstawiła uczestnikom spotkania swoją interpretację na ten temat. KE stwierdziła, że raport z Oceny Ryzyka przeprowadzony przez Belgię nie odnosi się tylko do jednej konkretnej substancji MDI lecz obejmuje szereg jej izomerów i mieszanin o następujących numerach CAS i WE: WE 202-966-0 i CAS 101-68-8; WE 227-534-9 i CAS 5873-54-1; WE 219-799-4 i CAS 2536-05-2. KE zdecydowała, żeby niniejsze wyjaśnienie zamieścić w najbliższym czasie na oficjalnej stronie Komisji w dokumencie Frequently Asked Questions. Taka interpretacja może być stosowana przez organa nadzoru.
Należy się zatem liczyć, że w przyszłości działania prowadzone przez KE będą skutkować zmianą istniejących przepisów w zakresie zmiany zapisów w pkt. 56 załącznika XVII REACH.

Tekst załącznika XVII wraz ze zmianami:

Rozporządzenie Komisji(UE) 2019/957

z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji(UE) 2018/2005

z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP).

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji(UE) 2018/1513

z dnia 10 października 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B (m.in. odzież, wyroby włókiennicze, obuwie)

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji(UE) 2018/675

z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji(UE) 2018/589

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu.

w języku polskim
w języku angielskim

SPROSTOWANIE

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/588

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35

z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5).

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji  (UE) 2017/1510

z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227

z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego).

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235

z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017

z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych.

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005

z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego).

w języku polskim
w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217
 
z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu.
 
w języku polskim
w języku angielskim
 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/26
 
z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli.
 
w języku polskim
w języku angielskim
 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1494
 
z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do benzenu.
 
w języku polskim
w języku angielskim
 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628
 
z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków.
 
w języku polskim
• w języku angielskim
 

Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 326/2015

z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2014

z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady     w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1,4-dichlorobenzenu.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2014

z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2014

z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI .

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2013

z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2013

z dnia 13 lutego 2013 r.  zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 848/2012

z dnia 19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków fenylortęci.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2012

z dnia 19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rtęci.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2012

z dnia 18 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu.

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2012

z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2012

 z dnia 15 maja 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (Fumaran dimetylu - DMF).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2012

z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu  do załącznika XVII (substancje CMR).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Sprostowanie do rozporządzenia nr 494/2011

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 21 maja 2011 r.).

• w języku polskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2011

z dnia  20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu  do załącznika XVII (kadm).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2011

z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu  do załącznika XVII (akryloamid).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2011

z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010

z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne).

• w języku polskim
• w języku angielskim

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2009

z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII.

• w języku polskim
• w języku angielskim

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie